Taito Tikaro@ Menfis Fresco Sessions 10 09 2009 Parte 1